Regulamin

§ 1

Słowniczek

1. Regulamin - niniejszy Regulamin, który określa ogólne warunki wynajmu i świadczenia usług przez firmę Emsoft Studio Magdalena Walkowiak z siedzibą w Koszalinie
(ul. Małopolska 5, 75-393 Koszalin, NIP 669 161 33 39), prowadzącą portal internetowy pod adresem www.apartamentydarlowko.pl

2. Administrator Portalu/Wynajmujący – firma Emsoft Studio Magdalena Walkowiak
z siedzibą w Koszalinie (ul. Małopolska 5, 75-393 Koszalin, NIP 669 161 33 39), będąca stroną umowy najmu

3. Klient – osoba fizyczna albo prawna, będąca stroną umowy najmu

4. Apartament – lokal mieszkalny, szczegółowo opisany w ofercie zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem www.apartamentydarlowko.pl, pozostający w dyspozycji Administratora Portalu i będący przedmiotem umowy najmu z Klientem

5. umowa najmu – umowa zawarta przez Wynajmującego z Klientem, której przedmiotem jest Apartament oddany Klientowi do używania wyłącznie na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny

6. strona internetowa – strona internetowa www.apartamentydarlowko.pl

 

§ 2

 

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy najmu Apartamentu.

2. Wynajmujący na mocy umowy z właścicielem Apartamentu jest uprawniony w ramach sprawowanego zarządu najmem do zawierania umów najmu oraz świadczenia usług towarzyszących najmowi w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Apartament jest oddawany do używania na krótki czas oznaczony (w wymiarze dziennym lub tygodniowym) wyłącznie w celach wypoczynkowych lub turystycznych.

4. Bez zgody Wynajmującego Klient nie może oddać Apartamentu lub jego części do bezpłatnego używania ani go podnająć osobom innym niż wskazane w formularzu, o którym mowa w § 3 ust. 4.2 i 4.3 niniejszego Regulaminu. Współużywanie Apartamentu przez osoby inne niż wskazane w formularzu jest możliwe wyłącznie na podstawie odrębnego porozumienia z Wynajmującym i podlega dodatkowym opłatom.

5. W przypadku naruszenia przez Klienta zakazu określonego w ust. 4, Wynajmujący jest uprawniony do kary umownej w wysokości 25 % opłaty rezerwacyjnej za każdy dzień pobytu, liczonej za każdą osobę używającą Apartament nie wskazaną w formularzu odrębnie.

 

§ 3

 

Rezerwacja:

1. Aktualny katalog Apartamentów znajduje się na stronie internetowej.

2. Dane i informacje dotyczące Apartamentów zamieszczone na stronie internetowej, w tym
w szczególności ceny, mają jedynie charakter orientacyjny i informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

3. Rezerwacji Apartamentu Klient może dokonać on-line na stronie internetowej, drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie używając danych kontaktowych zamieszczonych na tej stronie.

4. W celu dokonania rezerwacji konieczne jest łączne podjęcie następujących czynności:
4.1. dokonanie wyboru Apartamentu zamieszczonego na stronie internetowej za pomocą formularza lub drogą telefoniczną
4.2. otrzymanie formularza od Administratora Portalu zawierającego dane podane przez Klienta, pozostałe warunki umowy (pobytu), w tym godziny otwarcia biura lokalnego i link umożliwiający potwierdzenie zgodności zamieszczonych danych z dokonanym wyborem oraz dokonanie rezerwacji
4.3. kliknięcie przesłanego linku, co jest równoważne w skutkach z potwierdzeniem zapoznania się z treścią i akceptację danych zawartych w formularzu, o którym mowa
w ust. 4.2, oraz niniejszego Regulaminu, dokonaniem rezerwacji i zawarciem umowy najmu wybranego Apartamentu.

5. W przypadku zaistnienia trudności technicznych należy kontaktować się z Administratorem Portalu używając danych kontaktowych zamieszczonych na stronie internetowej.

 

§ 4

 

Warunki płatności oraz usługi towarzyszące najmowi

1. Czynsz za wynajem Apartamentu jest każdorazowo podany w formularzu przesłanym przez Administratora Portalu zgodnie z § 3 ust. 4.2 niniejszego Regulaminu.

2. Czynsz wskazany na stronie internetowej i w formularzu przesłanym przez Administratora Portalu zgodnie z § 3 ust. 4.2 niniejszego Regulaminu zawiera 8% podatek od towarów
i usług.

3. Czynsz najmu Apartamentu obejmuje:
3.1. pobyt w Apartamencie liczby osób wskazanej w formularzu, o którym mowa
w § 3 ust. 4.2 i 4.3 niniejszego Regulaminu
3.2. przygotowanie Apartamentu na pobyt
3.2. końcowe pranie pościeli i ręczników
3.3. sprzątanie końcowe.

4. Odrębnej opłacie podlegają usługi nie wymienione w § 4 ust. 3 oraz pobyt zwierzęcia.

5. Wynajmujący jest upoważniony do pobierania od Klienta opłaty lokalnej według stawek obowiązujących w okresie wykonywania umowy najmu w miejscu położenia Apartamentu.

6. Wynajmujący może świadczyć na indywidualne żądanie Klienta odrębnie płatne usługi towarzyszące najmowi takie, jak: dodatkowe sprzątanie, dodatkowa wymiana pościeli i ręczników, wypożyczenie łóżeczka dziecięcego, zapewnienie miejsca postojowego/parkingu.

7. Po dokonaniu rezerwacji zgodnie z § 3 ust. 4.3 niniejszego Regulaminu, w terminie wskazanym w formularzu (tj. do 3 dni (72 godzin) od dokonania rezerwacji) Klient zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy Wynajmującego wskazany w formularzu opłatę rezerwacyjną w wysokości 25% czynszu, o którym mowa w ust. 3. W przypadku braku wpływu na numer rachunku bankowego podanego przez Wynajmującego opłaty rezerwacyjnej w terminie wskazanym w formularzu, rezerwacja ulega anulowaniu, a zawarta umowa najmu przestaje obowiązywać. W przypadku wpłaty opłaty rezerwacyjnej w terminie podlega ona zaliczeniu na poczet czynszu najmu Apartamentu.

8. Wpłata opłaty rezerwacyjnej po terminie wskazanym w formularzu przywraca rezerwację, i wznawia obowiązywanie umowy najmu, o ile Apartament objęty pierwotną rezerwacją pozostaje wolny i Wynajmujący potwierdzi aktualizację rezerwacji.

9. Drugą ratę (75%) czynszu, o którym mowa w ust. 3, Klient uiszcza przelewem lub gotówką w miejscu wskazanym przez Wynajmującego najpóźniej w dniu udostępnienia Apartamentu.

10. Na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych, Wynajmujący ma prawo pobrać od Klienta kaucję w wysokości 400 zł przy odbiorze Apartamentu przez Klienta, w szczególności w wypadku pobytu zwierzęcia w Apartamencie. Kaucja jest nieoprocentowana i podlega zwrotowi w przypadku braku powstania roszczeń Wynajmującego względem Klienta po zakończeniu pobytu Klienta, w momencie zdania kluczy do Apartamentu.

11. Kary umowne przewidziane w niniejszym Regulaminie nie naruszają uprawnień Wynajmującego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wysokość wyrządzonej szkody przewyższy wartość zastrzeżonej kary umownej.

 

§ 5

 

Zmiana lub anulowanie rezerwacji przez Klienta

1. Zmiana rezerwacji jest możliwa wyłącznie, gdy Apartament jest dostępny w nowym zaproponowanym przez Klienta terminie. W takim przypadku zmiana terminu rezerwacji nie podlega dodatkowej opłacie, o ile zostanie dokonana nie później niż 14 dni przed planowanym terminem zamieszkania w Apartamencie zgodnie z zawartą umową najmu. W pozostałych przypadkach Wynajmujący jest uprawniony do naliczenia dodatkowego wynagrodzenia za zmianę rezerwacji w wysokości 25 % wpłaconej opłaty rezerwacyjnej.

2. Gdy zmiana rezerwacji zgodna z wolą Klienta nie jest możliwa, a Klient odstąpił od umowy, anulował rezerwację lub nie wypełnił warunków umowy (w szczególności brak przyjazdu i dokonania zapłaty drugiej raty czynszu), Wynajmujący ma prawo zatrzymać wpłaconą opłatę rezerwacyjną tytułem kary umownej.

 

§ 6

 

Zmiana lub anulowanie rezerwacji przez Wynajmującego

1. Zmiana rezerwacji przez Wynajmującego jest możliwa w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej spełnienie świadczenia ze strony Wynajmującego. Przez siłę wyższą rozumie się: zdarzenia związane z działaniem sił przyrody, zajęcie apartamentu przez jakikolwiek organ władzy państwowej w jakimkolwiek celu, strajki, wojny i zamieszki oraz pozbawienie przez dostawcę Apartamentu prądu, gazu, energii grzewczej lub wody. Wówczas Wynajmującemu ma obowiązek zaproponować Klientowi inny termin lub odstąpić od umowy, zwracając Klientowi wpłaconą opłatę rezerwacyjną.

2. W wyjątkowych sytuacjach, tj. w przypadku awarii w Apartamencie lub innego zdarzenia losowego bądź utraty przez Administratora Portalu statusu Wynajmującego w stosunku
do Apartamentu, Wynajmujący zastrzega sobie możliwość udostępnienia Apartamentu zamiennego o parametrach (w tym powierzchni) podobnych do zarezerwowanego Apartamentu, położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości. W wypadku braku zgody Klienta na Apartament zamienny umowa ulega rozwiązaniu, a Wynajmujący jest zobowiązany zwrócić Klientowi wpłaconą przez niego opłatę rezerwacyjną.

 

§ 7

 

Zasady pobytu w Apartamencie

1. Pobyt w Apartamencie zaczyna się od godziny 15.00 w pierwszym dniu zarezerwowanego terminu. Klient zobowiązany jest dokonać odbioru Apartamentu od Wynajmującego (bezpośrednio od osoby wskazanej przez Wynajmującego) o ustalonej przez Strony godzinie, po uprzednim sprawdzeniu stanu technicznego i czystości Apartamentu. Klient jest zobowiązany skontaktować się z Wynajmującym w celu ustalenia godziny udostępnienia Apartamentu i odbioru kluczy co najmniej 24 godziny przed wskazaną godziną rozpoczęcia pobytu w Apartamencie.

2. Zakończenie pobytu następuje o godzinie 11:00 w ostatnim dniu zarezerwowanego terminu. Do godz. 11:00 lub innej godziny ustalonej z Wynajmującym, Klient jest zobowiązany opróżnić Apartament z osób, zwierząt i rzeczy oraz zwrócić klucze Wynajmującemu.

3. Klient zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej, zasad BHP oraz PPOŻ obiektu. W godzinach od 22:00 do 06:00 zabronione są wszelkie zachowania zakłócające wypoczynek mieszkańców.

4. Klient zobowiązuje się do eksploatacji Apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem i celem wynikającym z umowy najmu, nieusuwania z Apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia lub dekoracji, jak również zobowiązuje się do niekopiowania oddanych mu na czas pobytu kluczy do Apartamentu.

5. Palenie w Apartamentach jest zabronione. Klient nie przestrzegający tego zakazu zostanie obciążony opłatą w wysokości PLN 400, stanowiącą równoważność kosztów prania zasłon i innych elementów wyposażenia Apartamentu.

6. Klient jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć Apartament w przypadku jego opuszczenia, zamykając okna i drzwi wejściowe na klucz oraz mieć staranną pieczę nad kluczem. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Klienta pozostawione
w Apartamencie.

7. Klient zobowiązuje się do nieprzetrzymywania zwierząt w Apartamencie (chyba, że uzgodniono inaczej z Wynajmującym zgodnie z niniejszym Regulaminem).

8. Klient oraz osoby mu towarzyszące są zobowiązane do umożliwienia Wynajmującemu ich czasowego zameldowania w Apartamencie.

9. W przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym paragrafie Wynajmujący ma prawo potrącić Klientowi z pobranej kaucji:
- koszt pobytu zwierzęcia według stawek stosowanych przez Wynajmującego w podwójnej wysokości (dla każdego zwierzęcia osobno), w przypadku przetrzymywania zwierzęcia
w Apartamencie wbrew zakazowi wynikającemu z umowy
- koszty doprowadzenia Apartamentu do stanu pierwotnego bądź należytego
- innych odszkodowań.
W przypadku gdy wartość w/w roszczeń przekracza wartość kaucji lub kaucja nie została pobrana, Klient zobowiązany jest niezwłocznie pokryć tę różnicę lub uiścić te koszty.

10. W przypadku wyjątkowo rażącego lub chuligańskiego naruszenia zasad określonych w niniejszym paragrafie, Wynajmujący ma prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Klienta wraz z osobami mu towarzyszącymi, zwierzętami oraz rzeczami z Apartamentu przy asyście odpowiednich służb, co nie narusza ani nie ogranicza uprawnień Wynajmującego określonych w ust. 9.

11. W trakcie pobytu w Apartamencie Klient ma prawo zgłaszać wszelkie uwagi i żądania pod numer telefonu znajdujący się w pisemnej informacji znajdującej się w Apartamencie.