Informacja o zmianie Regulaminu i Polityce Cookies

 

Niniejszym informujemy o zmianie Regulaminu Portalu Apartamentydarlowko.pl oraz Polityki Cookies.

Wprowadzamy ww. zmiany m.in. w związku z wejściem w życie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w Unii Europejskiej.

Poniżej znajduje się zmieniony tekst Regulaminu opublikowany 24 maja 2018 roku na stronie internetowej Sklepu pod adresem https://apartamentydarlowko.pl  z załącznikami oraz zmieniony tekst Polityki Cookies.

Treść Regulaminu :

§ 1

Słowniczek

1. Regulamin - niniejszy Regulamin, który określa ogólne warunki wynajmu i świadczenia usług przez firmę Emsoft Studio Magdalena Walkowiak z siedzibą w Koszalinie
(ul. Małopolska 5, 75-393 Koszalin, NIP 669 161 33 39), prowadzącą portal internetowy pod adresem www.apartamentydarlowko.pl

2. Administrator Portalu/Wynajmujący – firma Emsoft Studio Magdalena Walkowiak
z siedzibą w Koszalinie (ul. Małopolska 5, 75-393 Koszalin, NIP 669 161 33 39), będąca stroną umowy najmu

3. Klient – osoba fizyczna albo prawna, będąca stroną umowy najmu

4. Apartament – lokal mieszkalny, szczegółowo opisany w ofercie zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem www.apartamentydarlowko.pl, pozostający w dyspozycji Administratora Portalu i będący przedmiotem umowy najmu z Klientem

5. umowa najmu – umowa zawarta przez Wynajmującego z Klientem, której przedmiotem jest Apartament oddany Klientowi do używania wyłącznie na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny

6. strona internetowa – strona internetowa www.apartamentydarlowko.pl

7. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

§ 2

 

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy najmu Apartamentu.

2. Wynajmujący na mocy umowy z właścicielem Apartamentu jest uprawniony w ramach sprawowanego zarządu najmem do zawierania umów najmu oraz świadczenia usług towarzyszących najmowi w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Apartament jest oddawany do używania na krótki czas oznaczony (w wymiarze dziennym lub tygodniowym) wyłącznie w celach wypoczynkowych lub turystycznych.

4. Bez zgody Wynajmującego Klient nie może oddać Apartamentu lub jego części do bezpłatnego używania ani go podnająć osobom innym niż wskazane w formularzu, o którym mowa w § 3 ust. 4.2 i 4.3 niniejszego Regulaminu. Współużywanie Apartamentu przez osoby inne niż wskazane w formularzu jest możliwe wyłącznie na podstawie odrębnego porozumienia z Wynajmującym i podlega dodatkowym opłatom.

5. W przypadku naruszenia przez Klienta zakazu określonego w ust. 4, Wynajmujący jest uprawniony do kary umownej w wysokości 30 % opłaty rezerwacyjnej za każdy dzień pobytu, liczonej za każdą osobę używającą Apartament nie wskazaną w formularzu odrębnie.

 

§ 3

 

Rezerwacja:

1. Aktualny katalog Apartamentów znajduje się na stronie internetowej.

2. Dane i informacje dotyczące Apartamentów zamieszczone na stronie internetowej, w tym
w szczególności ceny, mają jedynie charakter orientacyjny i informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

3. Rezerwacji Apartamentu Klient może dokonać on-line na stronie internetowej, drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie używając danych kontaktowych zamieszczonych na tej stronie.

4. W celu dokonania rezerwacji konieczne jest łączne podjęcie następujących czynności:
4.1. dokonanie wyboru Apartamentu zamieszczonego na stronie internetowej za pomocą formularza lub drogą telefoniczną
4.2. otrzymanie formularza od Administratora Portalu zawierającego dane podane przez Klienta, pozostałe warunki umowy (pobytu), w tym godziny otwarcia biura lokalnego i link umożliwiający potwierdzenie zgodności zamieszczonych danych z dokonanym wyborem oraz dokonanie rezerwacji
4.3. kliknięcie przesłanego linku, co jest równoważne w skutkach z potwierdzeniem zapoznania się z treścią i akceptację danych zawartych w formularzu, o którym mowa
w ust. 4.2, oraz niniejszego Regulaminu, dokonaniem rezerwacji i zawarciem umowy najmu wybranego Apartamentu.

5. W przypadku zaistnienia trudności technicznych należy kontaktować się z Administratorem Portalu używając danych kontaktowych zamieszczonych na stronie internetowej.

 

§ 4

 

Warunki płatności oraz usługi towarzyszące najmowi

1. Czynsz za wynajem Apartamentu jest każdorazowo podany w formularzu przesłanym przez Administratora Portalu zgodnie z § 3 ust. 4.2 niniejszego Regulaminu.

2. Czynsz wskazany na stronie internetowej i w formularzu przesłanym przez Administratora Portalu zgodnie z § 3 ust. 4.2 niniejszego Regulaminu zawiera 8% podatek od towarów
i usług.

3. Czynsz najmu Apartamentu obejmuje:
3.1. pobyt w Apartamencie liczby osób wskazanej w formularzu, o którym mowa
w § 3 ust. 4.2 i 4.3 niniejszego Regulaminu
3.2. przygotowanie Apartamentu na pobyt
3.2. końcowe pranie pościeli i ręczników
3.3. sprzątanie końcowe.

4. Odrębnej opłacie podlegają usługi nie wymienione w § 4 ust. 3 oraz pobyt zwierzęcia.

5. Wynajmujący jest upoważniony do pobierania od Klienta opłaty lokalnej według stawek obowiązujących w okresie wykonywania umowy najmu w miejscu położenia Apartamentu.

6. Wynajmujący może świadczyć na indywidualne żądanie Klienta odrębnie płatne usługi towarzyszące najmowi takie, jak: dodatkowe sprzątanie, dodatkowa wymiana pościeli i ręczników, wypożyczenie łóżeczka dziecięcego, zapewnienie miejsca postojowego/parkingu.

7. Po dokonaniu rezerwacji zgodnie z § 3 ust. 4.3 niniejszego Regulaminu, w terminie wskazanym w formularzu (tj. do 3 dni (72 godzin) od dokonania rezerwacji) Klient zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy Wynajmującego wskazany w formularzu opłatę rezerwacyjną w wysokości 30% czynszu, o którym mowa w ust. 3. W przypadku braku wpływu na numer rachunku bankowego podanego przez Wynajmującego opłaty rezerwacyjnej w terminie wskazanym w formularzu, rezerwacja ulega anulowaniu, a zawarta umowa najmu przestaje obowiązywać. W przypadku wpłaty opłaty rezerwacyjnej w terminie podlega ona zaliczeniu na poczet czynszu najmu Apartamentu.

8. Wpłata opłaty rezerwacyjnej po terminie wskazanym w formularzu przywraca rezerwację, i wznawia obowiązywanie umowy najmu, o ile Apartament objęty pierwotną rezerwacją pozostaje wolny i Wynajmujący potwierdzi aktualizację rezerwacji.

9. Drugą ratę (70%) czynszu, o którym mowa w ust. 3, Klient uiszcza przelewem lub gotówką w miejscu wskazanym przez Wynajmującego najpóźniej w dniu udostępnienia Apartamentu.

10. Na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych, Wynajmujący ma prawo pobrać od Klienta kaucję w wysokości kwoty za jedną dobę pobytu przy odbiorze Apartamentu przez Klienta, w szczególności w wypadku pobytu zwierzęcia w Apartamencie. Kaucja jest nieoprocentowana i podlega zwrotowi w przypadku braku powstania roszczeń Wynajmującego względem Klienta po zakończeniu pobytu Klienta, w momencie zdania kluczy do Apartamentu.

11. Kary umowne przewidziane w niniejszym Regulaminie nie naruszają uprawnień Wynajmującego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wysokość wyrządzonej szkody przewyższy wartość zastrzeżonej kary umownej.

 

§ 5

 

Zmiana lub anulowanie rezerwacji przez Klienta

1. Zmiana rezerwacji jest możliwa wyłącznie, gdy Apartament jest dostępny w nowym zaproponowanym przez Klienta terminie. W takim przypadku zmiana terminu rezerwacji nie podlega dodatkowej opłacie, o ile zostanie dokonana nie później niż 14 dni przed planowanym terminem zamieszkania w Apartamencie zgodnie z zawartą umową najmu. W pozostałych przypadkach Wynajmujący jest uprawniony do naliczenia dodatkowego wynagrodzenia za zmianę rezerwacji w wysokości 30 % wpłaconej opłaty rezerwacyjnej.

2. Gdy zmiana rezerwacji zgodna z wolą Klienta nie jest możliwa, a Klient odstąpił od umowy, anulował rezerwację lub nie wypełnił warunków umowy (w szczególności brak przyjazdu i dokonania zapłaty drugiej raty czynszu), Wynajmujący ma prawo zatrzymać wpłaconą opłatę rezerwacyjną tytułem kary umownej.

 

§ 6

 

Zmiana lub anulowanie rezerwacji przez Wynajmującego

1. Zmiana rezerwacji przez Wynajmującego jest możliwa w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej spełnienie świadczenia ze strony Wynajmującego. Przez siłę wyższą rozumie się: zdarzenia związane z działaniem sił przyrody, zajęcie apartamentu przez jakikolwiek organ władzy państwowej w jakimkolwiek celu, strajki, wojny i zamieszki oraz pozbawienie przez dostawcę Apartamentu prądu, gazu, energii grzewczej lub wody. Wówczas Wynajmującemu ma obowiązek zaproponować Klientowi inny termin lub odstąpić od umowy, zwracając Klientowi wpłaconą opłatę rezerwacyjną.

2. W wyjątkowych sytuacjach, tj. w przypadku awarii w Apartamencie lub innego zdarzenia losowego bądź utraty przez Administratora Portalu statusu Wynajmującego w stosunku
do Apartamentu, Wynajmujący zastrzega sobie możliwość udostępnienia Apartamentu zamiennego o parametrach (w tym powierzchni) podobnych do zarezerwowanego Apartamentu, położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości. W wypadku braku zgody Klienta na Apartament zamienny umowa ulega rozwiązaniu, a Wynajmujący jest zobowiązany zwrócić Klientowi wpłaconą przez niego opłatę rezerwacyjną.

 

§ 7

 

Zasady pobytu w Apartamencie

1. Pobyt w Apartamencie zaczyna się od godziny 15.00  w pierwszym dniu zarezerwowanego terminu. Klient zobowiązany jest dokonać odbioru Apartamentu od Wynajmującego (bezpośrednio od osoby wskazanej przez Wynajmującego) o ustalonej przez Strony godzinie, po uprzednim sprawdzeniu stanu technicznego i czystości Apartamentu. Klient jest zobowiązany skontaktować się z Wynajmującym w celu ustalenia godziny udostępnienia Apartamentu i odbioru kluczy co najmniej 24 godziny przed wskazaną godziną rozpoczęcia pobytu w Apartamencie. W przypadku przybycia po godzinie 20.00 naliczona będzie opłata dodatkowa w wysokości 100 zł.

2. Zakończenie pobytu następuje o godzinie 11:00 w ostatnim dniu zarezerwowanego terminu. Do godz. 11:00 lub innej godziny ustalonej z Wynajmującym, Klient jest zobowiązany opróżnić Apartament z osób, zwierząt i rzeczy oraz zwrócić klucze Wynajmującemu.

3. Klient zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej, zasad BHP oraz PPOŻ obiektu. W godzinach od 22:00 do 06:00 zabronione są wszelkie zachowania zakłócające wypoczynek mieszkańców.

4. Klient zobowiązuje się do eksploatacji Apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem i celem wynikającym z umowy najmu, nieusuwania z Apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia lub dekoracji, jak również zobowiązuje się do niekopiowania oddanych mu na czas pobytu kluczy do Apartamentu.

5. Palenie w Apartamentach jest zabronione. Klient nie przestrzegający tego zakazu zostanie obciążony opłatą w wysokości PLN 400, stanowiącą równoważność kosztów prania zasłon i innych elementów wyposażenia Apartamentu.

6. Klient jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć Apartament w przypadku jego opuszczenia, zamykając okna i drzwi wejściowe na klucz oraz mieć staranną pieczę nad kluczem. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Klienta pozostawione
w Apartamencie.

7. Klient zobowiązuje się do nieprzetrzymywania zwierząt w Apartamencie (chyba, że uzgodniono inaczej z Wynajmującym zgodnie z niniejszym Regulaminem).

8. Klient oraz osoby mu towarzyszące są zobowiązane do umożliwienia Wynajmującemu ich czasowego zameldowania w Apartamencie.

9. W przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym paragrafie Wynajmujący ma prawo potrącić Klientowi z pobranej kaucji:
- koszt pobytu zwierzęcia według stawek stosowanych przez Wynajmującego w podwójnej wysokości (dla każdego zwierzęcia osobno), w przypadku przetrzymywania zwierzęcia
w Apartamencie wbrew zakazowi wynikającemu z umowy
- koszty doprowadzenia Apartamentu do stanu pierwotnego bądź należytego
- innych odszkodowań.
W przypadku gdy wartość w/w roszczeń przekracza wartość kaucji lub kaucja nie została pobrana, Klient zobowiązany jest niezwłocznie pokryć tę różnicę lub uiścić te koszty.

10. W przypadku wyjątkowo rażącego lub chuligańskiego naruszenia zasad określonych w niniejszym paragrafie, Wynajmujący ma prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Klienta wraz z osobami mu towarzyszącymi, zwierzętami oraz rzeczami z Apartamentu przy asyście odpowiednich służb, co nie narusza ani nie ogranicza uprawnień Wynajmującego określonych w ust. 9.

11. W trakcie pobytu w Apartamencie Klient ma prawo zgłaszać wszelkie uwagi i żądania pod numer telefonu znajdujący się w pisemnej informacji znajdującej się w Apartamencie.

 

§ 8

Ochrona danych osobowych

    Administratorem danych osobowych (w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO) Użytkowników korzystających z funkcjonalności Sklepu jest emsoft studio ul.Słowiańska

20B, 76-150 Darłowko.
     W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych możliwy jest kontakt drogą elektroniczną na adres

biuro@apartamentydarlowko.pl, a także pocztą tradycyjną na adres emsoft studio ul. Małopolska 5, 75-393 Koszalin (z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych

(IOD)”),
    Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w następujących celach oraz na poniższych podstawach prawnych:
a.w celu realizacji rezerwacji – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie

danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

b.. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości –

podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na

prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

d. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art.

6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

e.przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Sprzedawcy,

co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
       
f.zapisywania danych w postaci plików cookies, gromadzenia danych ze strony internetowej Sklepu oraz wersji mobilnej Sklepu – jeśli konkretna osoba wyraziła

na to odrębną zgodę na zasadach określonych w Polityce Plików Cookies obowiązującej na stronie internetowej Sklepu.

    Dane osobowe Użytkowników mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
        podwykonawcom zapewniającym wsparcie techniczne Sprzedawcy w prowadzeniu i utrzymaniu, a także rozwoju Sklepu takim jak: podmioty świadczące usługi

hostingu, podmioty świadczące obsługę techniczną oprogramowania portalu,agencjom marketingowym, z którymi Sprzedawca zawarł wymagane prawnie umowy

powierzenia przetwarzania danych osobowych;
        podmiotom wspierającym realizację przez Sprzedawcę obowiązujących przepisów prawa oraz uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu,

w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem Sklepu, takim jak: kancelarie prawne oraz firmy windykacyjne, z którymi Sprzedawca zawarł wymagane prawnie

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
       Dane osobowe Użytkowników, nie będą udostępniane przez Sprzedawcę poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), poza przypadkami w których

konkretny Użytkownik dokonuje rezerwacji z kraju zlokalizowanego poza EOG. W takim wypadku Sprzedawca przekaże dane osobowe  Użytkownika poza obszar EOG

wyłącznie w celu prawidłowej realizacji rezerwacji,
    Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez Sprzedawcę przez okres realizacji zawartych Umów sprzedaży i do czasu ich prawidłowego rozliczenia,  a

ponadto:
        do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umów wskazanych powyżej,
        przez czas niezbędny do dochodzenia konkretnych roszczeń, z którymi wystąpił Sprzedawca lub ich odparcia (jeżeli z roszczeniami wystąpił Użytkownik

w związku z zawartymi umowami, o których mowa wyżej,
        przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie regulacji podatkowych i rachunkowych, np.

obowiązków związanych z przechowywaniem dokumentacji zgodnie z wymaganiami art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
        przez okres niezbędny do udokumentowania przez Sprzedawcę przed organami administracji publicznej, w tym organem nadzoru w zakresie ochrony danych

osobowych, prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych na nim spoczywających,
        w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji i udzielanych odpowiedzi na zgłaszane zapytania (niezwiązane

bezpośrednio z zawartymi umowami) – przez okres nie dłuższy niż 3 lata od pozyskania danych.
        w celach marketingu bezpośredniego – przez czas obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (Użytkownicy) oraz przez czas realizacji

umów sprzedaży lub da czasu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu,
        do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub ich dezaktualizacji (stwierdzonej przez Sprzedawcę) – jeżeli przetwarzanie danych odbywa się za

zgodą udzieloną przez konkretną osobę.
    Sprzedawca zapewnia każdemu Użytkownikowi, prawo skorzystania ze wszystkich przysługujących im uprawnień przewidzianych na gruncie RODO, tj. prawa

żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawie ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, a

także prawie wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO.
    W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (o których była mowa powyżej), każdemu

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
    Dane przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego Sprzedawcy będą przetwarzane

wyłącznie do czasu zgłoszenia sprzeciwu na tego typu formę przetwarzania.
    W przypadku przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych za zgodą wyrażoną przez Użytkownika, każdej osobie przysługuje prawo wycofania w dowolnym

momencie zgody na przetwarzanie swoich danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

 

Regulamin obowiązuje od dnia 24.05.2018